Annons

 • Prova 4 nr av Golv till Tak för 149 kronor

Integritetspolicy

Version: december, 2021. GBR Förlags AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn.

Golvbranschen är det samlande namnet för branschorganisationen GBR, dess servicebolag GBR Service AB och GBR Förlags AB samt alla ingående arbetsgrupper och kommittéer. Golvbranschens Riksorganisation, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled med huvudsakliga syfte att utveckla och förse anslutna företag med konkreta, verksamhetsnära nyttigheter.

GBR Förlags AB är dotterbolag till GBR Service AB och ger ut branschens facktidning Golv till Tak.

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig, när du till exempel besöker vår hemsida, via vår prenumerationstjänst eller i övrigt är i kontakt med oss, som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla dig information och våra tjänster, underlätta för dig som besökare på vår hemsida, och förbättra våra tjänster.

Nedanstående information är en summering av hur GBR Förlags AB samlar in och behandlar dina personuppgifter. Med behandling menas allt vi gör med personuppgifter, som till exempel samla in, registrera, lagra, radera eller sprida dem vidare. Information om hur Golvbranschen, GBR behandlar personuppgifter i övrigt finns här: https://www.golvbranschen.se/hem/integritetspolicy/.

Typ av personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter när

 • Du besöker vår webbplats. Data samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare
 • Du kontaktar vår kundtjänst eller redaktion
 • Du beställer prenumeration av tidningen Golv till Tak
 • Du besöker vårt kontor, eller på annat sätt kommer i kontakt med oss
 • Du, med ditt företag, har blivit medlem och ansluten till Golvbranschen, GBR och som en del av detta erhåller prenumeration av tidningen Golv till Tak
 • Vi hämtar uppgifter från andra källor, såsom allmänt tillgängliga och offentliga register 

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

De personuppgifter som vi samlar in från dig beror på din specifika interaktion med oss och vår webbplats och kan innehålla ditt namn, telefonnummer, adress, och e-postadress samt annan information som du väljer att uppge när du kontaktar kundtjänst.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla dina data krävs det att någon av följande rättsliga grunder är uppfyllda:

 • Krav för att GBR Förlags AB ska kunna fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för GBR Förlags AB rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och GBR Förlags ABs intresse eller att den i övrigt är nödvändig för ändamål som rör GBR Förlags ABs berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.
 • Samtycke från dig för just den specifika behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till (ändamål), samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Besökare på www.golvtilltak.nu
Vilka personuppgifterna som samlas in och hur de samlas in regleras i vår policy om kakor (cookies)

Supportärenden
Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss för att kunna besvara och ge dig hjälp. 
Rättslig grund: Intresseavvägning

Tillhandahållande och administration av prenumerationstjänst för tidningen Golv till Tak
Vi behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera prenumerationstjänsten för tidningen Golv till Tak, särskilt för att:

 • identifiera dig som kontaktperson
 • kunna hantera din beställning av prenumerationstjänst för tidningen Golv till Tak 

Vi använder även dina personuppgifter som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om din tidningsprenumeration, statistiska ändamål samt som underlag för att förbättra din upplevelse av våra tjänster. Vi behandlar även dina personuppgifter av bokförings- och redovisningsmässiga krav.
Rättslig grund: Intresseavvägning, fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse

Utveckling av våra tjänster och produkter
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter om hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din specifika upplevelse eller för våra tjänster generellt.
Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke

Säkerhet och förhindrande av missbruk
Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • missbruk
 • intrångsförsök
 • attacker i form av t ex virus, DDOS
 • lagbrott
 • användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse

Lagstadgade skyldigheter
Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer, exempelvis bokförings- och redovisningsmässiga krav.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Personuppgifter sparas så länge det finns en laglig grund för behandlingen och som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, eller så länge som lag eller andra föreskrifter kräver att personuppgifterna lagras, exempelvis för att uppfylla bokförings- och redovisningsmässiga krav.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

GBR Förlags AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse, exempelvis genom att använda datasystem med inbyggda säkerhetsåtgärder.

Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till företag och organisationer inom GBR-koncernen, samarbetspartners och tjänsteleverantörer inom EU/EES i syfte att för GBR Förlags ABs räkning behandla personuppgifterna för de syften som anges ovan. GBR Förlags AB kan tvingas att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs för att uppfylla en förpliktelse enligt tillämpliga lagar, förordningar eller övriga myndighetsföreskrifter, eller för att besvara en begäran från en myndighet.

GBR Förlags AB överför i regel inte personuppgifter till något land utanför EU/EES. Överföring kan dock komma att ske om vi till exempel har en underleverantör som tillhandahåller lösningar såsom drift och hosting av IT-system i ett land utanför EU/EES. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter ingår GBR Förlags AB avtal med sådana underleverantörer som reglerar överföringen och hanteringen av personuppgifterna.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt av GBR Förlags AB begära tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling. Du har också rätt till dataportabilitet. Begäran ska göras skriftligen.

För mer information kring dina rättigheter, vänligen kontakta GBR Förlags AB skriftligen via e-post till info@golvbranschen.se

I de fall GBR Förlags AB behandlar dina personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning såsom personuppgiftsbiträde får du vända dig till den personuppgiftsansvarige för att utöva dina rättigheter.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att till exempel kunna tillhandahålla prenumerationstjänsten. Om du begär att vi inte längre ska behandla dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Om du är missnöjd med hur GBR Förlags AB behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, för att lämna klagomål. Du når IMY här.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig:
GBR Förlags AB
Org.nr: 556289-7644
info@gtt.se

Annonser