Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Nu startar kartläggningen av branschens utsläpp

Nu startar det handfasta arbetet utifrån Golvbranschens klimatvision på allvar. Med en utredning, där man tar hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet, om hur koldioxidutsläpp ska mätas inom branschen så att siffrorna blir korrekta och jämförbara. Och så att man kan räkna fram de enskilda företagens liksom hela branschens utsläpp – för att på effektivast möjliga sätt gå vidare med klimatarbetet.

Sveriges riksdag har beslutat om ett långsiktigt utsläppsmål för växthusgaser som följd av Parisavtalet. Senast 2045 ska Sverige ha nollnettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och därefter ska vi gå mot negativa utsläpp. Samtliga sektorer, inklusive bygg- och fastighetssektorn, ska bidra till att utsläppsmålet uppnås. Här kan också golvbranschen göra sin del.

Arbeta med rätt saker

Golvbranschens Hållbarhetskommitté bildades för att branschen bättre skulle kunna hantera hållbarhetsfrågor och rusta företagen för framtida krav. Kommittén består både av entreprenörer och leverantörer, för att resultaten ska bli så användbara som möjligt för alla typer av anslutna företag. Det är viktigt att stötta företagen så att vi tillsammans i branschen kan arbeta med rätt saker, de som ger bäst effekt för klimatet och för framtida generationer och som samtidigt ger affärsmässig och ekonomisk hållbarhet.

Ett förslag till klimatvision togs fram av Hållbarhetskommittén och fastställdes sedan vid Golvbranschens stämmor 2020. Klimatvisionen innebär att alla golvföretag ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045 och att Golvbranschen stödjer den färdplan som bygg- och anläggningssektorn tagit fram. I färdplanen anges konkreta delmål på vägen mot slutmålet netto nollutsläpp och Golvbranschen utgår från den när en egen färdplan nu ska utformas.

"Behöver komma överens om hur vi ska mäta"

Golvbranschen har under lång tid varit engagerad i miljöfrågor och har redan gjort och gör mycket på området. De auktoriserade golventreprenörerna har under flera år haft konkreta mål för att sänka sin koldioxidbelastning, vilket har handlat mycket om optimering av transporter. Även på materialsidan har många företag kommit långt, med exempelvis stort fokus på cirkularitet och netto nollutsläpp i produktionen. Att det finns en gemensam färdplan för byggbranschen underlättar arbetet framåt och det finns en samlande kraft i att vi arbetar mot samma mål.

Första steget i arbetet med vår egen färdplan blir att gemensamt mäta och kartlägga våra befintliga utsläpp. För att kunna göra det på ett rationellt sätt behöver vi först komma överens om hur vi ska mäta. Därför har vi initierat ett projekt tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, för att utreda detta. När det är fastställt exakt hur mätningen ska gå till, ska golventreprenörerna räkna på sina utsläpp för installationsdelen, och materialleverantörerna bidra med värden för produktionsdelen. På så sätt får vi också ett värde för hela branschen, och kan därmed bättre styra våra insatser och förbättra oss.

Tanken är att Golvbranschen, GBR, ska tillhandahålla en beräkningsmodell för entreprenörer och en för leverantörer, och att företagen sedan ska leverera sina utsläppssiffror till GBR. Då kan branschens totala koldioxidresultat räknas fram varje år och företagen kan förbättra sig utifrån sina egna förutsättningar, med stöd av GBR och en färdplan, speciellt anpassad för golvbranschen.

Tillförlitligt koldioxidvärde per installation

Hållbarhetskommittén kommer att vara styrgrupp för projektet, i samråd med GBRs styrelse. En referensgrupp ska också sättas samman, med miljö- och hållbarhetskunniga från företagen. Alla intresserade på företag anslutna till GBR kan anmäla sitt intresse att delta i referensgruppen. Projektet startar nu under våren och beräknas pågå i drygt ett år.

Målet är att vi ska kunna presentera ett tillförlitligt koldioxidvärde per golvinstallation, som kan hjälpa våra kunder att göra smarta klimatval när det gäller golvmaterial och golvinstallationer. Med rätt golv på rätt plats, med rätt skötsel och med rätt underhåll får vi minsta möjliga belastning på miljön. Det vinner alla på!

Jenny Adnerfall


Läs också:

Hållbarhetsarbete "Måste vara på riktigt"

Dag Duberg, hållbarhetschef på Tarkett och tillika ordförande i Golvbranschens Hållbarhetskommitté, efterlyser snabbare och mer kraftfulla klimatsatsningar. Samt tydliga definitioner av begrepp som till exempel "återvinningsbar" och "återvunnet material". Det är viktigt för att vara trovärdig framåt, samt för att vi ska närma oss målet att skapa en cirkulär ekonomi.

Publicerad: 2021-04-14

» Läs hela artikeln om Hållbarhetsarbete