Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Nya kriterier för Svanenmärkning

Kraven för Svanenmärkning skärps vart fjärde år, så ser systemet ut. Nu är det dags att revidera kriterierna för golv. En remiss med de nya kriterierna, som ska börja gälla 2012, gick ut i slutet av mars.

Svanenmärkningen har fått allt större genomslag i Sverige och känns nu igen av de allra flesta konsumenter. Tillverkare inom alla områden blir, helt logiskt, alltmer angelägna att få sina produkter märkta. Något som Jimmy Yoler, ansvarig för golvbeläggningar på Svanen, ivrigt bekräftar. Han konstaterar att det blir mer och mer viktigt att profilera sig med miljö.

KRAVEN SKÄRPS VART FJÄRDE ÅR

Den organisation som sköter Svanenmärkningen heter egentligen "Miljömärkning i Sverige" och är nordiskt samordnad, startad av Nordiska Ministerrådet 1989 för att "hjälpa konsumenter och inköpare i deras önskan att handla miljömedvetet".

Nya-kriterier-svanen.jpg

- Kraven för Svanenmärkning är desamma inom Norden, förklarar Jimmy Yoler.

För varje produktgrupp finns kriteriedokument med krav som måste uppfyllas för att man ska ha möjlighet att Svanenmärka sina produkter. Kriterierna är inte fastlagda en gång för alla, utan kraven skärps vart fjärde år.  Man ställer på det sättet också krav på ständig produktutveckling i miljövänlig riktning. Det här kallas inom Svanen "trappmetoden" och hur mycket man skärper kraven beror på den tekniska utvecklingen, förklarar Jimmy:

- Ambitionen är att ställa tuffa krav. Men det har hänt att kriteriedokument varit för tuffa. Det vill säga att ingen klarat kraven.

FÖRBUD MOT ANTIBAKTERIELL BEHANDLING

När man på Svanen fastställer krav fokuserar man på det område där den aktuella produktgruppen har störst miljöpåverkan. Men alla miljöaspekter finns hela tiden med och man ser på alla produkter ur ett livscykelperspektiv - från råvara till avfall.

Man ställer alltså krav på både innehåll och tillverkning och tittar på energieffektivitet, utsläpp, återvinning av spill och så vidare. Råvarorna får inte ha något tvivelaktigt ursprung och produkten får inte innehålla cancerogena, mutagena eller gift-iga ämnen. Det betyder att till exempel halogener, fluorföreningar och ftalater är diskvalificerande.

Nu är en revision av kriteriedokumentet för golv högaktuell. Ett förslag går ut på remiss nu i dag-arna. Nytt i förslaget är förbud mot antibakteriell be-handling. Här utgår man från försiktighetsprincipen och påpekar att det finns risk att sådan behandling bidrar till att det utvecklas resistenta bakteriestammar. Nytt är också att man kommer att kräva doku-mentation vid användning av nano-partiklar.

ALLA KAN GE SYNPUNKTER

Remissen kommer att finnas på Svanens hemsida svanen.nu, och alla har möjlighet att lämna sina synpunkter. De nya kriterierna för Svanenmärkning av golv kommer att gälla från och med 12 oktober 2011 men tillverkare som redan har sina produkter Svanenmärkta kommer att ha ett år på sig att ompröva, fram till 31 december 2012.

På frågan vad det kostar att bli Svanenmärkt, svarar Jimmy:

- Vi har en avgift på 18 000 kronor per licens-ansökan, och då kan en licensansökan omfatta många produkter. Sedan tar vi tre promille av produktens omsättning per år. De tester vi begär in för att kunna behandla ansökan är inga märkliga saker utan sådana företagen ändå bör ha. Svanen är inte vinstdrivande utan avgifterna finansierar licenshantering och kriterieutveckling.