Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Fullt fokus på hållbarhet

Sker det någon utveckling av golv? Ibland när man ser sig omkring kan man väl tycka att det ständigt är samma gamla mattor, plattor, brädor och rullar. Titta en gång till. Se tillbaka några år, det har ändå hänt en hel del. Se framåt i tiden – och se hur mycket som är på gång.

Återvunna PET-flaskor blir baksidor på textilgolv. Först sönderdelas de till flakes som på bilden ovan.

Vi ställde några frågor om produktutveckling till de ledande leverantörerna av golvbeläggningar, det vill säga till dem som är medlemmar i Golvbranschen. För att få en rimlig omfattning på materialet har vi begränsat oss till plast-, gummi- och textilgolv. Utvecklingen av träbaserade golv och keramik får beskrivas vid ett senare tillfälle.

Huvudfrågan var: Hur vill ni beskriva utvecklingen av era golvprodukter? Mer specifikt efterfrågade vi:

  • Exempel på framgångsrik produktutveckling 2015–21 med inriktning på hållbar resursanvändning, kemisk miljö- och klimatpåverkan, funktion vid användning, funktion vid installation samt ekonomi
  • Inriktning för pågående produktutveckling

De flesta av leverantörerna har givit omfattande svar på frågorna, så omfattande att det varit svårt att sammanfatta. Här följer ändå en sammanfattning som är disponerad efter de frågor vi ställt.

Hållbar resursanvändning

Redan här på den första punkten ser vi hur svårt det är att sammanfatta hur golvbranschens produkter utvecklats för att vi ska hushålla med knappa resurser. Alla tillverkande företag beskriver besparande åtgärder när det gäller energi och inköp av energi från hållbara källor. Egentligen är det inte svar på vår fråga. Vi fokuserar på utveckling av produkterna och därför går vi inte in på alla förbättringar av produktionsprocesser och energiförsörjning som beskrivs. De kan vara intressanta i ett annat sammanhang, men här begränsar vi oss till själva produkten.

Golvproducenterna har drivit ett oerhört stort utvecklingsarbete för att hushålla med material. Målet har i första hand varit att minska användningen av jungfruligt fossilbaserat material, med bibehållen produktkvalitet. Trots att det inte handlar om produktutveckling i egentlig mening, har användning av andra råvaror med annat ursprung och annan renhetsgrad inverkan på produkterna, så det är en aspekt vi väljer att ta med här.

Befintligt golvmaterial blir till nya golv. Altro, Bolon, Falck Design, Forbo, Gerflor och Tarkett har system för detta. Tarkett har dessutom utvecklat en process där utrivna PVC-golv renas från spackel och lim för att bli fungerande råvara till nya golv. Många producenter satsar också på lösläggning, bland annat för att göra golven lättare att återvinna. Vi återkommer till det när vi behandlar produktutveckling med sikte på förbättrad installation.

Externt restmaterial blir golv. Här utmärker sig textilgolvsleverantörerna Ege Carpets och Interface. De har skickligt utnyttjat den resurs av pigmentfri nylon, som kommer från uttjänta fisknät. Backing till textilgolven görs delvis av återvunnen plast från PET-flaskor. De här produkterna har i mycket hög grad kommit att baseras på återvunnen plast som inte tidigare varit golv.

Förnybara och oändliga materialresurser blir golv. Klassiker i detta avseende har varit linoleum med linolja, trämaterial och krita samt klorandelen av PVC-plasterna. Plastgolven var länge självklart oljebaserade produkter med en resursförbrukning och koldioxidkonsekvens som ansågs ofrånkomlig. Utvecklingen mot växtbaserade PVC-plastgolv inledde Tarkett först med biomjukgörare och sedan kom PVC som tillverkas av Innovyn i Stenungsund med skogsavfall som bas.

Kemisk miljö- och klimatpåverkan

När det gäller arbetet med avveckling av skadliga eller oönskade kemikalier har golvbranschens leverantörer kommit långt. De kritiserade ftalaterna har avvecklats av bland andra Forbo och Bolon. Hos Bolon har de ersatts av dioktyltereftalat, DOTP, och Mesamoll, ett mjukgörande fenylalkylsulfonat. Tarkett har inriktat sin kemiska utveckling på att sänka emissionerna från golv och fortsätter det arbetet.

Funktion vid användning

Hos alla golvtillverkare sker naturligtvis ett kontinuerligt arbete med produkternas estetiska framtoning. Några av de tillfrågade har beskrivit nya designmöjligheter och dekorativa element.

Att produkter med förbättrad städbarhet har utvecklats omnämns särskilt av Nora och Falck Design när det gäller gummigolv och av Altro, Bolon, Forbo och Gerflor när det gäller plast- och linoleumgolv. Falck Design har tagit fram PUR-beläggning till gummigolv för att göra dem mer lättstädade. Forbo har väsentligt förstärkt produkternas kemikaliebeständighet, mycket med tanke på den ökade användningen av desinfektionsmedel i rådande pandemitider. Även Nora har vårdmiljön i fokus och arbetar med att utveckla hygieniskt lättskötta ytor på gummigolv.

Akustik är en ständigt aktuell fråga när det gäller golv. Altro hör till dem som satsat speciellt på att utveckla förbättrad akustik. Det har man gjort både för vinylmattor och för LVT-plattor. Intressant är att både Ege och Interface utvecklar förbättrad akustik för textilgolv. Annars har man brukat se textila golv som redan överlägsna produkter i akustiskt avseende.

Funktion vid installation

Lösläggning är den dominerande lösningen för att underlätta installation. Forbo har satsat stort på limfri läggning. Altro, Falck Design, Interface och Tarkett är inne på samma spår. Fördelarna är uppenbara vid läggning på betong eftersom de klassiska problemen med betongfukt reduceras radikalt. Men det handlar inte bara om läggningsmomentet. Miljöfördelen av minskad limanvändning finns också med i bilden. Möjligheten att enklare kunna riva ut gamla golv för materialåtervinning är även det en viktig drivkraft för utveckling av lösläggningsprodukter.

Ekonomi

Det blev som vi väntat. På frågan om produktutveckling med ekonomi som drivkraft, fick vi inget svar från någon av de tillfrågade. Ändå kan vi vara säkra på att alla de tillverkande företagen driver en aktiv utveckling för att sänka kostnaderna för sina existerande produkter. Samtidigt utvecklas nya processer, material och produkter med liknande funktion men lägre kostnad.

Inriktning för pågående produktutveckling

Lika samstämmigt som producenterna håller tyst om den ekonomiska aspekten på produktutvecklingen, lika samstämmigt förklarar de att den aktuella och framtida utvecklingen gäller hållbar resurshushållning och minskad klimatpåverkan. Här återkommer också aspekter som limfrihet och förbättrad städbarhet. Begrepp som fossilfritt, Cradel to cradle, Platinum class och klimatpositiv finns som målsättningar. Produkter av återvunnet material och system för återvinning och nedbrytning av material till nya råvaror finns med i blickfältet. Framtiden för golvbeläggningar ser verkligen intressant ut oavsett om man är byggare, fastighetsägare, projektör, golventreprenör eller konsument.

Hållbarhet och klimat dominerar bilden

Det framgår av de svar som landets ledande leverantörer av golvbeläggning ger, att hållbara klimatskonande produkter är vad man i första hand eftersträvar. Ett oerhört omfattande arbete läggs vidare ner på att certifiera, auktorisera och för omvärlden tydliggöra produkternas hållbarhet och skonsamhet för klimatet.

Lösläggningsbara, tysta och lättskötta golv kommer vi också att få, men framförallt ska de nya golven ingå i system som långsiktigt bevarar miljö och klimat.

Magnus Rönnmark


Läs också:

Cementkrisen Cementkarusellen– en såpopera i flera akter

Det senaste beskedet är att regeringen kör över Lagrådet och tillåter ytterligare åtta månaders brytning av kalksten på Gotland. Detta ser ut att möjliggöra fortsatt drift i Cementas fabrik i Slite på Gotland, i varje fall för en kortare period.

Publicerad: 2021-09-30

» Läs hela artikeln om Cementkrisen