Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Vattenskaderisken fortsatt störst i kök

Den nyligen publicerade Vattenskaderapporten för 2021 visar att kök fortsätter vara den del av bostaden som är mest utsatt för vattenskador, medan skador orsakade av läckage genom tätskikt i bad och dusch minskar.

Vattenskaderapporten omfattar drygt 40500 vattenskador som försäkringsbolagen rapporterat in under 2021. Det handlar till största delen om skador i villor och fritidshus. Den saken beror på att rapporteringen av vattenskador i flerbostadshus inte sker i samma system och därmed inte inläses automatiskt från försäkringsbolagen. En teknisk fråga som Vattenskadecentrum hoppas kunna lösa till kommande rapporter.

Var uppkommer skadorna?

Tidigare skedde flest vattenskador i bad- och duschrum, men de senaste årens vattenskaderapporter visar att flest skador numera sker i kök. Under 2021 utgjorde de hela 33 procent. Anledningen är dels att köket fått fler vattenanslutna apparater och ofta saknar både golvbrunn och tätskikt, dels att kylar, frysar och diskmaskiner orsakar alltfler läckage. Av alla skador i kök orsakades över 50 procent av utrustning såsom kyl, frys eller diskmaskin. Detta trots att det vid över 85 procent av de rapporterade skadorna fanns tätskikt i form av en plastbalja.

Andelen vattenskador i bad- och duschutrymmen fortsätter däremot att sjunka, rapporten visar att de står för 25 procent. Detta beror troligtvis, och förhoppningsvis, på de krafttag organisationerna tagit för att förbättra branschreglerna för tätskikt, material och VVS-installationer, genom bra samarbete och samordning mellan de olika branscherna.

Tvättstugor står för sju procent av vattenskadorna och separata WC-rum för fyra procent. Resterande 31 procent är andra utrymmen såsom förrådsrum, pannrum eller bostadsrum. Andelen skador som sker i "annat utrymme" har ökat markant det senaste året, och Vattenskadecentrum har föreslagit att fler rum läggs in i inrapporteringssystemet så att man mer specifikt kan utreda var skadorna sker. I dessa utrymmen är läckande element, golvvärme eller akvarier möjliga orsaker till vattenskadorna. Läckage från dolda ledningar, fördelarskåp eller dessas läckageindikering kan vara andra orsaker.

Ledningssystem stod för 57 procent av alla inrapporterade skador under 2021. Med ledningssystem menas exempelvis läckage från ledningar för kall- och varmvatten, värme och avlopp. De flesta av dessa skador beror på att äldre ledningar rostat sönder. Skador som beror på installerad utrustning och dess anslutningar utgör 28 procent och här står vitvaror i kök för de flesta. Resterande 15 procent är skador på grund av läckage genom tätskikt i våtrum.

Keramik och vätskebaserat tätskikt dominerar

Av alla skador som skedde vid tätskikt i våtrum gällde 80 procent golvets tätskikt och 20 procent väggens. Det man kan se om man djupdyker i statistiken är att vattenskador genom tätskikt är vanligast när ytbeklädnaden är keramiskt material och att hälften, 52 procent av de golvskadorna och 48 procent av väggskadorna, hade ett vätskebaserat tätskikt bakom. Minst andel vattenskador sker genom tätskikt av plastmatta som sitter bakom keramiskt material.

Vad beror tätskiktsskadorna på?

För alla skador som sker vid tätskikt är orsakerna fördelade enligt följande: 43 procent beror på "tätskiktet", 29 procent på anslutning till golvbrunn, sju procent på rörgenomföring, sex procent på anslutningen vägg–golv och slutligen fyra procent på åverkan/infästning. Med tätskikt avses golv- och väggbeklädnader som är avsedda att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv.

Om man tittar på fördelningen kan man uppfatta det som att 43 procent av skadorna beror på själva tätskiktet, alltså sprickor, hål eller liknande. Så är dock inte fallet. När besiktningsmannen ska rapportera skadan är det inte alltid han vet exakt vilken del av tätskiktsinstallationen som var orsaken. Då väljs ofta kategorin tätskikt, men i själva verket kanske det är tätningen mot ett rör eller förseglingen av en fog som har brustit. Därför kan siffran 43 procent vara något missvisande.

Intressant är även att tätskiktets anslutning mot golvbrunn står för 29 procent av skadorna, samtidigt som vi i GVKs stickprovskontroller av GVK-auktoriserade företags arbeten kan se att 97 procent av installationerna mot golvbrunn är godkända. I Vattenskaderapporten redovisas inte om arbeten där skador har uppstått är utförda av auktoriserade eller icke auktoriserade företag.

Frida Johansson

Vattenskaderapporten i sin helhet finns att ladda ner från vattenskadecentrum.se.


Läs också:

Renovering av golvbeläggning En vinst för kassan och miljön

Att det är resursbesparande att renovera istället för att lägga nytt är inte svårt att förstå. Lite förvånande kan det kanske vara hur stor skillnaden blir. IVL Svenska Miljöinstitutet har räknat noggrant på den saken och kommit fram till att det ger en minskad miljöbelastning med hela 75–85 procent. Numera finns också metoder som ger mycket goda resultat för många typer av golv.

Publicerad: 2022-05-03

» Läs hela artikeln om Renovering av golvbeläggning