Cementkarusellen snurrar vidare

Cementas tillfälliga tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland löper ut 31 december. Från Cementas sida bedömer man att Slitefabriken – även utan nytt tillstånd – kan leverera fram till sommaren 2023. Därefter är situationen oviss.

I våras ansökte Cementa till mark- och miljödomstolen om ett kortare täkttillstånd för verksamheten i Slite, om fyra år. Därefter har myndigheter, föreningar och allmänhet kunnat ta del av ansökan och lämna synpunkter. Cementa har nu lämnat in ett yttrande till domstolen och bemött de inkomna synpunkterna.

Dom före årsskiftet

Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling i ärendet i Visby nu i oktober. En dom väntas i slutet av året – det innebär en framflyttning av datumet eftersom det tidigare var sagt att beslutet skulle komma först sommaren 2023.

Cementas anläggning i Slite står för omkring 75 procent av den samlade svenska cementproduktionen. En nedläggning av Slitefabriken riskerar att ge genomgripande negativa effekter på svensk ekonomi. Byggföretagen har i en egen konsekvensanalys förra året, bedömt att ett stopp för kalkstensbrytning i Slite skulle kunna innebära 135 000 förlorade arbetstillfällen och ett negativt produktionsgenomslag motsvarande nära två procent av BNP.

Svårt att hitta annan kalk eller cement

I den nyligen släppta utredningen Cementkrisen – Samhällsekonomiska effekter, gör konsultföretaget WSP Advisory på uppdrag från Byggföretagen en djupare och bredare analys av följdeffekterna. I analysen konstateras att:

  • Om kalkstensbrytningen i Slite upphör kan Cementa, genom kalksten som erhålls från Nordkalk, bibehålla cirka 25 procent av sin nuvarande cementproduktion i Slite. Ytterligare volymer från Nordkallk förutsätter att erforderliga tillstånd kommer på plats.
  • Cementas andra fabrik i Skövde går på full kapacitet och kan inte öka sin produktion på kort sikt. Detsamma gäller Norcems fabrik i Brevik (Norge) som inte heller på kort sikt kan öka sina cementleveranser till Sverige.
  • Begränsad cementtillgång i närområdet, logistiska utmaningar för långväga import samt långa ledtider för testning och prövning av nya betongrecept hindrar möjligheterna att ersätta Slites cement med import. Ökad cementimport bedöms därmed på kort sikt enbart ha en marginell påverkan på cementförsörjningen.

 

200 000 jobb försvinner

I utredningen diskuteras också möjligheterna att ersätta cement med andra produkter eller produkttyper, men man har kommit fram till att de möjligheterna är små.

WSP bedömer att cementkrisen på kort sikt totalt kan ge upphov till drygt 200 000 förlorade arbetstillfällen och ett produktionsbortfall motsvarande 3,6 procent av BNP.

Thomas Åkerblad


Läs också:

Akustikgolv och återvinning Kan man återvinna akustikgolv?

Det pågår arbete för att möjliggöra återvinning även av akustikgolv. Det handlar om att utveckla separationsmetoder så att man kan ta tillvara och återvinna materialet i golvens olika skikt. Och att inför framtidens återvinning skapa nya akustikgolv där alla skikt tillhör samma materialfamilj – så att de inte behöver separeras.

Publicerad: 2022-09-01

» Läs hela artikeln om Akustikgolv och återvinning