Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Det blir inte GVK för att man kopierar kontrollerna

Att inte anlita ett GVK-auktoriserat företag och därmed inte få arbetet utfört av GVK-behöriga montörer, men sedan ändå beställa kontroll enligt GVKs rutiner – så förekommer det att byggare gör när beställaren vill ha våtrumssäkerhet enligt GVK. Ska en GVK-kontrollant ställa upp på det?

För Thomas Granbom, erfaren GVK-kontrollant, var det självklart att tacka nej när han fick förslaget att göra kontroller enligt GVKs mönster på arbeten som inte skulle utföras av ett GVK-auktoriserat företag.

Bokstäverna GVK står för Golvbranschens Våtrumskontroll. Syftet med GVK är att säkerställa att de våtrum som installeras av GVK-auktoriserade aktörer är funktionella och att fuktskador tillförlitligt förhindras. För att uppnå detta har man byggt ett system med relevanta krav på produkter, instruktioner och installatörer. När branschgodkända produkter installeras enligt leverantörernas monteringsanvisningar av behörig personal finns tre goda förutsättningar på plats för ett säkert våtrum.

Den fjärde förutsättningen är att jobbet kan kontrolleras – att de tekniska förutsättningarna är de rätta, att rätt produkter använts och att arbetet blivit rätt utfört. När ett våtrumsarbete anmälts till GVKs kansli kan det bli föremål för kontroll. Om det uppfyller kraven på fackmässighet i enlighet med branschreglerna har man ett GVK-godkänt våtrum – något som fastighetsägare och boende kan tillgodoräkna sig värdet av och försäkringsbolag ofta ställer som krav.

Det är GVK enbart om hela systemet tillämpas

Kan man inte bara använda bra produkter som inte är branschgodkända?

Nej, det kan man inte. Det finns en anledning till att branschorganisationerna ger sitt godkännande först efter noggrann testning vid en kvalificerad institution för provning som till exempel RISE i Sverige.

Måste det finnas noggranna monteringsanvisningar?

Ja, det är viktigt eftersom installationerna ställer stora krav på handhavande av speciella produkter i samverkan, i den speciella miljö som råder i våtrum. Kraven på täthet mot vatten och fukt gör kvaliteten på monteringsarbetet speciellt viktig.

Måste entreprenörsföretagen vara auktoriserade och montörerna behöriga?

Ja, annars kan ju inte GVK veta att de som gör jobbet verkligen har den yrkesskicklighet och förståelse för våtrumsarbete som krävs. Entreprenörer och montörer är nyckelspelare i GVK-systemet. De måste vara på plan och ha spelarlicens.

Är det nödvändigt att kontrollera allt arbete?

Ja, allt arbete ska kontrolleras med egenkontroll och kunna kontrolleras av GVK-kontrollant. Därför ska alla våtrumsarbeten i förväg anmälas till GVK så att de kan granskas. GVK har naturligtvis inte kapacitet att titta på vartenda badrum som byggs i landet. Större projekt kontrolleras oftare men stickprov görs även på mindre byggen.

Man måste alltså uppfylla alla fyra förutsättningarna för att ett våtrum ska klassas som GVK-godkänt.

Vill ha GVK-säkerhet utan GVK

Saken kom till vår kännedom genom en av GVKs kontrollanter. Thomas Granbom, som huvudsakligen sköter GVK-kontroller i Skåne, berättade att han blivit kontaktad av Skanska för kontroll av våtrum. Det gällde ett stort projekt med omfattande våtrumsinstallationer – Region Skånes nya vårdbyggnad, påbörjad 2015 för färdigställande 2024. Byggnaden är på 108 000 kvadratmeter och har många våtrumsklassade lokaler.

Thomas Granbom tyckte naturligtvis att uppdraget som GVK-kontrollant i ett sådant projekt var intressant. Det visade sig dock finnas en hake – det var inte ett GVK-projekt. Skanskas underentreprenör för våtrumsagbetena var inte ett GVK-auktoriserat företag. Installationerna skulle inte utföras av GVK-utbildad, behörig personal under GVK-utbildad ledning.

Skanska föreslog att Thomas ändå skulle utföra kontrollen som om det hade varit ett GVK-arbete. Protokollen skulle rensas från GVKs namn och logotyp men innehålla samma kontrollpunkter som föreskrivs av GVK.

– Jag blev överraskad över förslaget, säger Thomas Granbom, och det var självklart för mig att tacka nej. Det här stämmer inte överens med min affärsmoral och dessutom skulle det utsätta min firma för en stor risk. Att som kontrollant bedöma tillförlitligheten i ett arbete utfört av montörer med okänd kompetens och dito arbetsledning kan ge ekonomiska och juridiska problem. Den risken ville jag inte ta.

Skanska klarar sig utan GVK?

Vi tar kontakt med Knud Kirk som är Skanskas blockchef för en del av Region Skånes nya vårdlokaler. Han säger att han blev besviken när Thomas Granbom tackade nej till uppdraget som kontrollant och att beställaren var angelägen om god våtrumssäkerhet enligt GVKs kvalitetsprofil. Ändå valde man inte att anlita en golventreprenör med GVK-auktorisation. Beslutet att istället anlita en baltisk entreprenör utan auktorisation men att beställa kontroll enligt GVK, fattades i samråd med beställaren.

– Vi har anlitat det här entreprenadföretaget tidigare och har god erfarenhet av dem, förklarar Knud Kirk.

Men varför vill Skanska och Region Skåne använda delar av GVK-systemet, men inte hela?

På den frågan får vi inget svar av Knud Kirk, han hänvisar till högre befattningshavare. Vi väljer då att kontakta den projektansvariga hos beställaren region Skåne.

Region Skåne klarar sig utan GVK?

Det är Kristina Olofsson som representerar beställaren i projektet. Hon bekräftar att våtrumssäkerhet är av stor betydelse i en sjukvårdsbyggnad. Hon säger också att hon har stort förtroende för GVK som system för säkra och funktionella våtrumsinstallationer. Därför hade man ursprungligen tänkt sig att beställa våtrumsinstallationer helt enligt GVK.

Hon går inte närmare in på bakgrunden till att Region Skåne ändå valde att avstå från GVK-auktorisation och nöja sig med en kontroll. Det skulle kunna vara brist på kapacitet bland GVK-auktoriserade entreprenörer. Det skulle också kunna vara ett oemotståndligt kostnadsanbud från ett utländskt företag med utländsk personal.

Alla bitar i pusslet ska vara med – annars är det inte GVK!

Kristina Olofsson nämner, som ett problem med GVK, att instruktionerna är skrivna på svenska. Hur man löser det problemet när man går förbi GVK säger hon inget om. När man har personal som inte fått den föreskrivna GVK-utbildningen, med både teori och praktisk övning, borde tydliga, läsbara instruktioner vara oerhört viktiga.

Kapacitetsbrist är inte orsaken

Att det skulle vara fråga om bristande kapacitet hos de GVK-auktoriserade företagen kan vi utesluta. Hans Förster på Lundströms Golv i Malmö berättar att både det egna företaget och andra kollegor med GVK-auktorisation mycket väl kunde åtagit sig jobbet, och även har erbjudit sig att leverera. Det är emellertid svårt att prismässigt konkurrera med till exempel baltiska företag, ibland med personal från Rumänien. Blir skillnaden i entreprenadkostnad stor, är det inte alla beställare som sätter våtrumssäkerhet, montörernas yrkesutbildning och andra aspekter på kvalitet, hållbarhet och arbetsmiljö i första rummet.

Med hjälp av leverantörernas monteringsanvisningar kan det gå att få till acceptabla våtrum även med mindre kvalificerade montörer. När de sedan efterhandskontrolleras av en GVK-kontrollant får det räcka. Som företagsledare kan Hans Förster inte bortse från de risker av socioekonomisk, arbetsrättslig och avtalsmässig natur, som situationen medför. Något speciellt missförhållande i det aktuella projektet pekar han inte på, men visar på sådana i liknande skånska projekt.

Att GVKs kontrollanter ställer upp i projekt utanför GVK-systemet, anser Hans Förster som en svaghet hos GVK. Kontrollanterna borde bara göra tjänst i projekt som i förväg anmälts till GVK och utförs av GVK-auktoriserade företag med godkända material. Det är det säkerhetssystem fastighetsägare och försäkringsbolag en gång efterfrågade, och fortfarande tror att de får. Hans Förster ställer sig därför solidarisk med Thomas Granbom i hans vägran att delta i projekt utanför GVKs kvalitetssystem.

Värderingen av säkerhet och kvalitet

Vid vårt samtal gjorde Kristina Olofsson klart att hon anser att man kan uppnå tillräcklig våtrumssäkerhet utan att arbetsledning eller de som utför arbetet praktiskt har fått den formella utbildning och praktiska träning som krävs för GVK-behörighet. De som arbetar inom GVK har naturligt nog en annan bild. Kontrollanten Thomas Granbom och GVKs vd Johan Aspelin säger båda oberoende av varandra att den enskilde montörens praktiska färdighet liksom ledning och uppföljande kontroll genom entreprenörsföretagets kvalitetsarbete, är av avgörande betydelse.

Vi gör därför en jämförelse med sjukvården respektive med utrustningens säkerhet och ställer de här frågorna till Kristina Olofsson på Region Skåne:

Skulle en sjukvårdsanställd med viss erfarenhet kunna tillåtas utföra operationer som annars bara läkarutbildade får utföra? Skulle man kunna använda elektrisk utrustning utan CE-märkning efter viss provning av elektriker?

Ingen av frågorna tycker hon har någon relevans som jämförelse med våtrumssäkerhet.

Gör kontroller utanför GVK

Naturligtvis utförs många våtrumsarbeten vid sidan av GVK, men lyckligtvis ofta med kvalitetsarbete baserat på det system GVK byggt upp. Entreprenörer utan GVK-auktorisation kan ju ha ett gediget kunnande utan att ha den formella GVK-stämpeln. Dessa arbeten som är relativt vanliga kontrolleras inte sällan av GVK-kontrollanter.

Mats Johansson och Guy Wallin, två erfarna GVK-kontrollander, berättar att de brukar utföra kontroll i sådana projekt. Många företag, både svenska och utländska, har tagit till sig instruktioner och anvisningar för att utföra säkra våtrumsinstallationer. Mats och Guy framhåller att protokoll och andra handlingar i ärendena då inte är märkta GVK. Kontrollerna sker med utgångspunkt från de anvisningar som leverantörer av ytskikt, tätskikt och annat har givit. Guy Wallin nämner också han problemet med språkförståelse när anvisningar är skrivna på svenska, ett okänt språk för montörerna från till exempel Polen och Baltikum.

GVK-stämpeln får inte missbrukas

Det är känsligt med varumärken. I många sammanhang tar vi det för givet att de ska anges korrekt. Köper man en Volvo, väntar man sig inte att få en Skoda. "Ja men", säger försäljaren, "den går lika bra att köra, så då kallar vi den Volvo". Det godtar varken köparen eller Volvo.

GVK är också ett varumärke. Det är ett kvalitetssystem där de företag som utför tjänsterna är GVK-auktoriserade, har utbildad personal med behörighetsbevis på individnivå och använder branschgodkända tät- och ytskiktsprodukter. För fastighetsägare, försäkringsbolag och andra berörda har GVK en tydlig innebörd.

– Det ska vara tydligt vad som beställs och levereras i byggbranschen, som i alla andra branscher. Är det en våtrumsentreprenad som utförts av ett GVK-auktoriserat företag, då gäller särskilda krav. Är det en entreprenad utförd av vilken entreprenör som helst, då ska det framgå. Renommésnyltning är lika osnyggt som olagligt, säger Johan Aspelin, vd för GVK.

I fallet med sjukvårdshusen i Malmö är det viktigt att det ingenstans sägs att våtrummen skulle vara "typ GVK". Istället ska det vara tydligt att det är Skanskas eller den utländska entreprenörens säkerhetssystem som tillämpats. Om något skulle bli fel med de aktuella våtrumsinstallationerna skulle det vara till skada för varumärket GVK om det sägs att våtrummen var av GVK-typ eller i princip likvärdiga med GVK-våtrum.

Magnus Rönnmark


Läs också:

Bensin- och dieselpriser Skenande bensin- och dieselpriser

Under vecka 43 kostade dieseln i genomsnitt 19,26 kronor per liter, vilket är en ökning med ungefär fem kronor sedan årsskiftet. Bland Golvbranschens medlemsföretag används fortfarande i stor utsträckning dieseldrivna transportbilar. Hur stora problem skapar de här prisökningarna för företagen? Vi har antagit att det är mest kännbart norrut och därför ställt frågan till ett antal företag i landets norra halva.

Publicerad: 2021-11-27

» Läs hela artikeln om Bensin- och dieselpriser