Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Handlingsplan för fortsatt klimatarbete

Alltsedan Golvbranschen anslöt sig till Fossilfritt Sverige och Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fyra år sedan, har ett intensivt arbete pågått. En vetenskapligt förankrad metod att mäta utsläpp har tagits fram, branschens totala utsläpp har mätts, viktiga utsläppsposter har identifierats ... och nu finns en handlingsplan framme för det forsatta arbetet att på allvar minska utsläppen så att de ganska så tuffa målen kan uppnås.

Såväl EU som våra nationella myndigheter genomför omfattande satsningar för hållbarhet och framförallt för klimatet, vilka även påverkar golvbranschen. Särskilt aktuella är de rapporteringskrav som stora företag måste uppfylla, och som leder till att de i sin tur ställer krav på sina leverantörer att redovisa utsläpp. Det innebär att golvbranschens företag inom en snar framtid kommer att möta krav på att redovisa sina utsläpp, när de levererar material till eller utför tjänster åt stora företag.

Vid en kartläggning av branschens utsläpp 2021 kunde de mest betydande utsläppsposterna identifieras – transporter, hantering av råvaror samt avfallshantering av ytskikt där det mesta idag går till förbränning. Golvbranschens företag har ambitionen att minska sina utsläpp och Golvbranschen har därför anslutit sig till Bygg- och anläggningssektorns färdplan med inriktning på nettonollutsläpp 2045.

Golvbranschens Hållbarhetskommitté har nu tagit fram en handlingsplan för att adressera denna utmaning. Handlingsplanen fokuserar på de delar som står för störst klimatpåverkan inom branschen. Samtidigt tar man hänsyn till befintliga och kommande krav på redovisning av utsläpp. Syftet är att ta ut en riktning för arbetet, så att störst klimatnytta kan uppnås. Dessutom vill man stötta företagen inför de kommande redovisningskraven.

Här följer de viktigaste punkerna i handlingsplanen:

Standard för golventreprenörer, för beräkning och redovisning av utsläpp

En praktisk guide/branschstandard ska tas fram, som ska visa hur golventreprenörer ska beräkna sina utsläpp och redovisa dem, bland annat till kunderna. Arbetet leds av entreprenörerna inom Hållbarhetskommittén och förväntas bli klart under hösten.

Guide för leverantörer, om krav och redovisning av utsläpp

Även för leverantörerna ska en guide tas fram, som ska beskriva hur golvmaterial kopplas till olika kravsystem som till exempel Boverkets klimatdeklarationer, CSRD, EU-taxonomin och Ekodesigndirektivet. Materialval kommer alltmer göras utifrån utsläppsdata och här kommer produktspecifika EPDer, Environmental Product Declarations, att spela en viktig roll framöver. Information, rekommendationer och tips för framtagning av EPDer kommer också att inkluderas i guiden. Arbetet leds av leverantörerna inom Hållbarhetskommittén och förväntas vara klart under hösten.

Konkreta klimatmål med uppföljning

Entreprenörer och leverantörer uppmanas att sätta och följa upp klimatmål kopplade till transporter och utsläpp i sina verksamheter. Ett konkret formulerat mål för att minska transportutsläppen föreslås bli gemensamt för alla golventreprenörer. Mål och krav för entreprenörer och leverantörer inom Auktoriserat Golvföretag planeras att lanseras under 2024 och börja gälla skarpt från januari 2025.

Bevakning av kommande regleringar

Hållbarhetskommittén ska kontinuerligt bevaka och analysera kommande regleringar som påverkar branschen och föreslå relevanta åtgärder för anpassning till dem.

Främjande av cirkularitet

Ett arbete föreslås dras igång för att möjliggöra ökad cirkularitet inom golvbranschen. Här ska ingå att utreda hinder och undersöka möjligheter, bland annat till att samarbeta med olika aktörer inom bygg- och avfallssektorn.

Förutsättningar för minskning av transportutsläpp

Ett aktivt branscharbete föreslås för att underlätta företagens möjligheter att sänka sina transportutsläpp. I det ska ingå att undersöka hinder och att samarbeta med andra organisationer om stödjande åtgärder.

Uppföljning av branschens utsläpp

Regelbunden uppföljning av branschens totala utsläpp planeras, för att åtgärder ska kunna anpassas efter behov. Nästa mättillfälle av branschens totala utsläpp är planerat till 2025 med redovisning av resultat 2026.

Ett aktivt klimatarbete kommer att krävas av alla framöver och samarbetet om det inom branschen, som den här handlingsplanen är ett exempel på, kommer att underlätta klimatarbetet för företagen och öka möjligheterna för branschen som helhet att nå de uppsatta klimatmålen.

Jenny Adnerfall


Läs också:

Stående arbete Förbättra verktygen för stående arbete!

Tanken var bra, men kanske var verktygen inte lika bra. De gamla verktygen för stående arbete upplevdes ibland som tungjobbade och sinkande. Om de utvecklas kan det vara dags att slå ett slag för stående arbetsställningar igen. För det är fortfarande så, att en större andel stående arbete skulle minska risken för förslitningsskador.

 

Publicerad: 2024-03-03

» Läs hela artikeln om Stående arbete