Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Cementkarusellen snurrar vidare

Osäkerheten om cementförsörjningen till bygg- och anläggningsbranschen består. Cementa har fått fortsatt brytningstillstånd året ut men ingen vet vad som händer därefter. Eller dessförinnan, för det fortsatta brytningstillståndet har överklagats.

När Cementa fick förnyat brytningstillstånd drogs en suck av lättnad inom byggbranschen.

– Det är positivt att regeringen prövat ansökan och givit Cementa ett tillfälligt tillstånd, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter inom Cementa och Heidelberg Cement, norra Europa. Att det blev omkring ett års tillstånd istället för de tre år som vi ansökt om kommer dock att var utmanande. Ett år är en mycket kort tid för att få ett nytt tillstånd på plats. Vi förutsätter nu att de myndigheter som är inblandade i kommande tillståndsprövning agerar skyndsamt och konstruktivt.

Betydande osäkerheter

Regeringens beslut är redan överklagat. Om Högsta förvaltningsdomstolen under processens gång skulle besluta om en inhibition, så kommer verksamheten att stoppas fram till dess att ärendet har avgjorts.

– Trots det tillfälliga tillståndet från regeringen är situationen för cementproduktionen förenad med betydande osäkerheter, säger Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör på Cementa. Det kan fortfarande uppstå en bristsituation beroende på vad som händer framåt.

Cementas Slitefabrik står för tre fjärdedelar av landets cementproduktion. Samtidigt är möjligheten att importera cement i nuläget nästintill obefintlig. Lämpliga leverantörer måste hittas och produkterna testas så att de fyller svenska krav och önskemål. Vad som fungerar i till exempel Kina kanske inte fungerar i Sverige. Kostnadsbilden kan också bli annorlunda.

Det är heller inte så enkelt att transportera hit och lossa cementen. Det saknas enligt uppgift hanteringskapacitet med silos och passande hamnanläggningar. Det är egentligen bara Slite, det vill säga Cementas egen anläggning, som har den möjligheten. Dessutom har transportkapacitet varit ett stort problem för många leveranskedjor under det gångna året.

Nya krav

Enligt Sveriges Radio P4 Gotland har länsstyrelsen på Gotland kommit med nya krav inför den tillståndsansökan som bolaget ska göra. Länsstyrelsen kräver nu att Cementa ska redovisa hur mycket kalk bolaget kan bryta i egen regi respektive hur mycket de kan ta från annat håll. Cementa ska också jämföra miljökonsekvenserna mellan cement från andra länder och från fabriken i Slite. Dessutom vill länsstyrelsen att Cementa redogör för hur Tingstäde träsk påverkas av brytningen, och om det går att leda tillbaka det vatten som idag pumpas ut i havet till Gotland, så att det kan tas tillvara för försörjningen med grundvatten.

Hinder på vägen?

Först ut att överklaga var Föreningen Urbergsgruppen. "Varje dag verksamheten bedrivs riskerar medföra omfattande och irreversibla skador" skriver föreningen i sitt överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.

Man menar att lagändringen i miljöbalken, som möjliggjorde att ge fortsatt tillstånd för Cementa, strider mot regeringsformen både vad gäller tillkomst och innehåll. Man anser också att regeringsbeslutet strider mot såväl miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen som ramvattendirektivet och art- och habitatdirektivet.

Urbergsgruppen påpekar i överklagandet att eftersom tillståndet redan har tagits i anspråk "är det av stor vikt att domstolen snarast inhiberar beslutet i avvaktan på bedömning i sakfrågan".

Ett överklagande har nu också kommit in från Naturvårdsföreningen, och fler lär följa.

Klimatmål 2030

Cementa har i sin Färdplan Cement för klimatneutralt betongbyggande redovisat hur man siktar på att bli världens första klimatneutrala cementfabrik i stor skala 2030.

Man har en nollvision för koldioxidutsläpp där de mest centrala delarna gäller innovation och utfasning av fossila bränslen samt utveckling av teknik för avskiljning, lagring och nyttjande av koldioxid, vilket är avgörande för att nå nollvisionen.

Enligt färdplanen beräknas byggstarten för en ny fabrik ske 2026.

Om – och hur – denna planering påverkas är för närvarande givetvis omöjligt att uttala sig om.

Så det enda som är säkert, är att vi kommer att få anledning att återkomma till cement och Cementa även fortsättningsvis.

Thomas Åkerblad


Läs också:

Bensin- och dieselpriser Skenande bensin- och dieselpriser

Under vecka 43 kostade dieseln i genomsnitt 19,26 kronor per liter, vilket är en ökning med ungefär fem kronor sedan årsskiftet. Bland Golvbranschens medlemsföretag används fortfarande i stor utsträckning dieseldrivna transportbilar. Hur stora problem skapar de här prisökningarna för företagen? Vi har antagit att det är mest kännbart norrut och därför ställt frågan till ett antal företag i landets norra halva.

Publicerad: 2021-11-27

» Läs hela artikeln om Bensin- och dieselpriser