Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Projektuppföljning – viktigt för beställare!

GBR Golvåtervinning är ingen nyhet, systemet har funnits och fungerat väl i många år. En nyhet är däremot möjligheten att redovisa spillinsamlingen på projektnivå – och den möjligheten har stor betydelse när man vill ta fram siffror på klimatavtrycket för enskilda projekt.

Golvbranschen blir bättre och bättre på att samla in installationsspill av plast från golv- och väggmaterial och de senaste åren har det slagits rekord gång på gång. Det finns dock fortfarande potential att bli ännu bättre. Och nu kommer ett sådant positivt steg framåt – NCC och Peab gör gemensam sak för att öka andelen golvspill som återförs för materialåtervinning. Båda företagen ställer nu krav på återvinning vid installation av plastgolv.

Uppföljning på projektnivå

En av de senaste nyheterna i återvinningssystemet är möjligheten till uppföljning av hur mycket spill som samlats från ett visst projekt. Uppföljning av avfallshantering på projektnivå är högaktuellt för beställarna. Det har ett stort värde för dem att kunna följa upp projektets cirkulära hantering av det överblivna materialet och därmed koldioxidbesparingen.

Det enda som krävs av golventreprenören, utöver den vanliga rutinen, är att uppge en projektreferens när man beställer hämtning av spill. Helst beställarens eget projektnummer. Referensen skrivs då ut på fraktsedeln, som golventreprenören sedan fäster på pallcontainern där spillet har samlats. På sorteringsanläggningen registreras mängden spill och om en referens är angiven kan spillet spåras till respektive projekt.

Använd helst beställarens egen projektreferens

De flesta stora projekt har ett eget projektnummer. Genom att ange beställarens namn och beställarens eget projektnummer underlättar man uppföljningen av insamlat spill. Projektreferensen kan exempelvis vara NCC, 1234567 eller Peab, 1234567. På mindre projekt där produktnummer saknas kan man ange en egen referens, till exempel BRF Örnen, Hallonvägen 2.

 

DÄRFÖR ÄR PROJEKTUPPFÖLJNINGEN SÅ VIKTIG

Lotta Zachrisson, miljöspecialist på Peab, samt Pernilla Löfås och Jonas Björkman, miljöstrateg respektive kategoriansvarig på NCC, förklarar härnedan på vilket sätt och varför projektuppföljningen är så viktig för beställarna.

Varför ställer ni nu krav på insamling av spill från plastgolv?

Lotta Zachrisson, Peab:

Vi har ett ökat fokus på cirkularitet och resurseffektivitet inom Peab och hela byggbranschen. Golvbranschens återvinningssystem för golvspill visar tydligt på nyttan och möjligheterna med materialåtervinning genom att spillmaterial från våra byggprojekt går tillbaka och blir till nya golv. Peab har därför infört krav på återvinning i upphandling av golventreprenader som ett led i att öka materialåtervinningen av plast från våra byggprojekt. Från 1 augusti har dessutom nya skarpare lagkrav på utsortering av bygg- och rivningsavfall börjat gälla, och plast är en av de obligatoriska fraktionerna. I och med detta bör alla golvläggare använda återvinningssystemet.

Pernilla Löfås, NCC:

På NCC strävar vi efter att minska vårt avfall och att det avfall som trots det uppkommer hanteras cirkulärt. Vi ser att plast är ett material där vår bransch idag har stor potential att öka materialåtervinningen och därmed minska branschens koldioxidavtryck. Det är då självklart för oss att bidra till detta och använda de möjligheter som Golvbranschens retursystem erbjuder. Förutom klimatfrågan så ser vi också att en väl fungerande hantering av vårt överblivna material ger en renare och säkrare arbetsmiljö.

Hur formulerar ni kravet och i vilket skede ställs det?

Lotta Zachrisson, Peab:

Golventreprenören ska hantera plast från golv- och väggmaterial genom GBR Golvåtervinning, eller likvärdigt återvinningssystem, och kunna redovisa hur spillet hanterats och vilken mängd som insamlats per projekt. Projektnummer och företag ska därmed anges vid beställning av hämtning av spillet.

Jonas Björkman, NCC:

Vi på NCC har med kravet i våra dokument som gäller anbud och upphandlingar av golventreprenörer. Det vi ställer krav på är att golvläggaren är GBR-auktoriserad och ansluten medlem, samt att GBRs återvinningssystem för installationsspill används. Vidare informerar vi om vilka rutiner som gäller för detta där ett exempel är att NCCs projektnummer ska anges så att vi kan följa upp hur mycket varje enskilt projekt bidragit med.

Dessa krav finns med redan i anbudsförfrågan och vidare in i upphandlingen. Startmötet används för att säkerställa att kraven omhändertas.

Varför är det viktigt med projektreferens?

Lotta Zachrisson, Peab:

På Peab följer vi upp statistiken och hur vi förhåller oss till våra miljömål. Därför är det viktigt för oss att kunna mäta och följa upp det golvspill som återvinns i Peabs projekt. Vi ska också i allt högre utsträckning redovisa gentemot våra beställare, byggherrarna, som vi ser ställer allt högre krav inom miljöområdet.

Pernilla Löfås, NCC:

På NCC har vi skarpa mål som följs upp kvartalsvis för hur vi hanterar vårt överblivna material. I statistikuppföljningen inkluderar vi även golvspillet som returneras till GBR för återvinning. För att vi ska kunna mäta och följa upp detta behöver NCC samt vårt projektnummer anges. Med hjälp av systemet för uppföljning med spårbarhet ner på projektnivå, kan vi även effektivt identifiera möjligheter till förbättringar.

Hur följer ni upp att spillet samlats in?

Lotta Zachrisson, Peab:

Vi är på gång med uppföljningen och ska kunna få ut en rapport från GBR på det golvspill som genererats från Peabs projekt. För oss blir det då viktigt att Peab och vårt projektnummer anges vid beställning av hämtning.

Pernilla Löfås, NCC:

Vi får utdrag från GBR varje kvartal där vi ser vilka projekt och vilka golventreprenörer som har skickat tillbaka golvspill till materialåtervinning. För att detta ska fungera måste NCCs projektnummer samt NCC anges när golventreprenören beställer hämtning av GBR.

Vad vill ni säga till golventreprenörerna som är anslutna till GBR Golvåtervinning?

Lotta Zachrisson, Peab:

Ni stöttar oss genom att vara anslutna till GBR och för att vi ska öka de cirkulära flödena är det viktigt att ni rutinmässigt återvinner golvspillet i alla era uppdrag. Eftersom det nu dessutom är ett lagkrav att sortera plast, så hoppas jag att detta blir en rutin nu och i framtiden.

Jonas Björkman, NCC:

Att detta är något vi ser som en viktig del i vårt arbete för att minska vår klimatpåverkan genom att öka plaståtervinningen. Ni som golventreprenörer är en viktig länk i detta arbete och i samverkan har vi stora möjligheter att göra skillnad. Exempelvis kan vi tillsammans genom att materialåtervinna plastspill från golvläggning i en skola spara ungefär två ton koldioxid.

 

Jenny Adnerfall

 

 


Läs också:

Ralf Jerad, Byggkeramikrådet Samordnade branschregler underlättar för alla

Vid årsskiftet får inte bara GVK utan även Byggkeramikrådet nya branschregler. Branschreglerna träder alltså ikraft samtidigt och regelverken stämmer väl överens. Ralf Jerad, vd för Byggkeramikrådet, ser denna samordning som ett viktigt steg framåt.

Publicerad: 2020-11-20

» Läs hela artikeln om Ralf Jerad, Byggkeramikrådet