Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Spelet om spillet

Installationsspill är inte längre bara ett avfall som det gäller att göra sig av med på ett ansvarsfullt sätt. Det är en resurs som det uppstått konkurrens om, och den konkurrensen väntas öka med allt hårdare klimatregelverk. Är det då inte rimligt att de som levererar spillet – som köpt in materialet, samlat ihop spillet och lagrat det – får en viss ersättning? Den funderingen har Golv till Tak snappat upp bland golvföretagen.

Golvbranschen deltar i ett alltmer spännande spel om rätten till det värdefulla installationsspillet. Det är nu länge sedan spillet bara var ett besvärligt avfall man ville bli av med. Idag har spillet ett stort värde, på flera sätt.

Ett ekonomiskt värde

Ur klimatsynvinkel är det naturligtvis viktigt att spill samlas in och återanvänds så att inte onödigt mycket koldioxid släpps ut. Men för alla inblandade parter har spillet också ett värde i reda pengar. Materialet är värdefullt i sig som råvara till nya golv och som handelsvara på råvarumarknaden.

Till detta kommer att den som redovisar spill för återvinning kan tillgodogöra sig minskad klimatbelastning. Det har ett värde, inte bara för företagets image som miljöengagerad producent utan också ekonomiskt genom minskat behov av kompensation för koldioxidutsläpp. Sådana krav väntar för alla och tillgång till återvinningsbart spill kan då spara stora pengar.

Spelet har redan börjat. Spelreglerna är visserligen inte helt klara, men alla spelare är igång med att utveckla förmåga och taktik. Spelarna är golvtillverkarna, återvinningsföretagen, golventreprenörerna samt byggföretagen och projektägarna.

Golvtillverkarna

En golvtillverkare som lyckats utveckla och installera utrustning för återvinning befinner sig i ett bra läge. I Sverige är det självklara exemplet Tarkett i Ronneby. Återvinning av egna produkter eller produkter som är tillräckligt lika de egna produkterna är direkt ekonomiskt lönsam eftersom det minskar behovet av jungfrulig råvara. Det förutsätter förstås att man lyckats utveckla en process med tillräckligt låga driftkostnader i jämförelse med priset för färskt material. De kalkylerna är inte öppet tillgängliga.

Däremot vill man gärna tala om hur mycket spill som blandas in i golvmaterialet. Det bidrar till golvtillverkarens image som miljöansvarig producent – en klar fördel på marknaden. Ytterligare en fördel är att kunna presentera produkter med mindre fossilt material och därmed mindre klimatpåverkan. Det är vinst hela vägen, så länge brukbart spill kan fås till lågt pris.

Återvinningsföretagen

Intresse för att samla in och marknadsföra golvspill finns från de stora återvinningsföretagen i Sverige. De är professionella insamlare, sorterare och distributörer av använt material. Om de får tillgång till rent spill från golvläggning kan de finna köpare för den varan.

Återvinningsföretag, som Ragnsells eller Stena, lär knappast erbjuda återvunnet material gratis. Det gör däremot än så länge Golvbranschens entreprenadföretag, som utan ekonomisk ersättning samlar spill på byggplatser och lager.

Golventreprenörerna

Som Auktoriserat Golvföretag sköter man sin spillinsamling för den goda sakens skull och för att det ser bra ut för hela golvbranschen och för det egna företaget. Vi har under åren lärt oss att det är så man ska göra och att det med tiden bidrar till något gott. Det är utom allt tvivel ett extra arbete för golvinstallatörerna och därmed en kostnad i någon form.

Några pengar för det insamlade materialet får golventreprenörerna inte, men gör arbetet ändå. Då uppstår lätt frågan om man inte skulle kunna få en liten ekonomisk ersättning, om också bara för att markera för dem som gör en bra insats att deras arbete har ett värde.

Byggföretagen, projektägarna

För alla större byggprojekt, i synnerhet med beställare från offentligheten, finns planer och ambitioner för miljö och resurshushållning. Allt som kan minska projektets koldioxidutsläpp har ett värde. Det kan bidra till att man klarar kriterier för en miljömärkning med en åtråvärd guldstjärna i kanten. Det kan handla om lagkrav och även om reda pengar.

I detta spel blir spillet värdefullt. Avtal kan reglera att ett speciellt återvinningsföretag ska ta hand om allt spill. Då märks insamlingssystemet med byggföretagets, återvinningsföretagets och projektets namn. Återvinning sker, men golventreprenören får ingen bonus trots att det säkert är golvläggarna som står för arbetsinsatsen. Möjligheten att dra av spillet i den egna klimatredovisningen försvinner också. Det här har lett till diskussion.

Spel och spelregler

2027 införs lagkrav på att nya byggnader ska klimatdeklareras i sin helhet. Senare kommer det att följas av krav på koldioxidneutralitet, det vill säga utsläpp av koldioxid måste kompenseras. Därmed kommer sådant som kan bokföras som minskade utsläpp också att få ett värde i form av minskade kostnader för kompensation, installationsspillet blir då än mer värdefullt. Men frågan är: Vem får tillgodogöra sig det värdet? Vem äger spillet?

Miljön påverkas inte av vem som får pengar eller status, bara av om vi är sparsamma med material och utsläpp. Vem som belönas kan dock ha betydelse för vilket engagemang olika aktörer ställer upp med. Det är också viktigt att utsläppsminskningar bokförs riktigt, så att man inte räknar dem dubbelt för flera aktörer. Eller mindre sannolikt, missar att räkna in dem.

Det verkar troligt att insamling och återvinning fungerar bäst om det finns någon belöning för aktörerna i alla led. Bonus, goodwill och hedersomnämnande i all ära, men en märkbar ersättning i pengar är ändå ett bra sätt att visa sin uppskattning.

Vi hoppas på tydliga regler för hur spillet ska hanteras och bokföras.

Magnus Rönnmark


Läs också:

Klimatregelverken Vad betyder de nya klimatreglerna för företagen?

Inom en mycket nära framtid införs eller skärps flera regleringar på klimatområdet. Golvföretagen kommer att påverkas. Framförallt kommer det att ställas alltfler och mer specifika krav på att leverera klimatdata till kunder. Under våren planerar Golvbranschen att ta fram en guide för att hjälpa företagen med detta.

Publicerad: 2024-01-30

» Läs hela artikeln om Klimatregelverken