Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Vad betyder de nya klimatreglerna för företagen?

Inom en mycket nära framtid införs eller skärps flera regleringar på klimatområdet. Golvföretagen kommer att påverkas. Framförallt kommer det att ställas alltfler och mer specifika krav på att leverera klimatdata till kunder. Under våren planerar Golvbranschen att ta fram en guide för att hjälpa företagen med detta.

Klimatavtrycket behöver minska drastiskt i alla verksamheter framöver. Därför införs nya regelverk som ska göra det tydligt hur stora utsläpp olika företag ger upphov till. Genom redovisningskrav och klassificering av verksamheter efter hur hållbara de är, ska investeringar styras mot de bolag som är "bäst i klassen" när det gäller klimatpåverkan och andra hållbarhetsmål.

Hur påverkar de här nya förutsättningarna golvföretagen?

Kommer att kräva in klimatdata

Enligt Jenny Adnerfall, hållbarhetsansvarig på Golvbranschen, handlar det för de flesta golvföretag om att deras kunder successivt kommer att efterfråga mer klimatdata. Man behöver kunna ta fram eller samla in, hantera och leverera olika sorters klimatinformation. Redan i år kommer stora samhällsviktiga företag börja samla in data som de ska redovisa i början av 2025. Vilka krav som kommer att ställas på det enskilda golvföretaget beror på vilka kunder man har. Mycket är fortfarande oklart, men det är ändå skarpt läge.

– De stora byggföretagen kartlägger allt. De har inte begärt ut de här siffrorna än, men de kommer arv börja göra det under året. Om man till exempel är ett golvföretag som levererar till NCC, Peab eller Skanska kommer man behöva rapportera till dem, säger Jenny Adnerfall.

Förberedelser är nödvändiga

Det är alltså hög tid att förbereda sig och skaffa sig koll på läget. De nya regelverken implementeras så att de successivt kommer att gälla alltfler företag och rutinerna kommer att sätta sig efter hand. Man kan därför förvänta sig att med tiden kommer kraven från alltfler kunder och blir alltmer specifika.

En bra start är att kartlägga den egna verksamhetens utsläpp. Till golventreprenadföretag är tipset från Jenny Adnerfall att då börja med transporterna. Störst klimatpåverkan kommer ju från bilarna. Transportutsläppens storlek kan räknas fram med hjälp av siffror över inköpt bränsle. Andra viktiga utsläppsposter är avfallshantering och elanvändning.

Många entreprenörer har redan kartlagt sina utsläpp och börjat arbeta med att minska dem. Ekenhuset har till exempel fattat ett principbeslut om övergång till HVO 100 som bränsle samt köpt in elbilar. Med de åtgärderna har utsläppen från den egna verksamheten ungefär halverats.

– Hållbarhetsfrågan blir allt viktigare för branschen, det måste man vara medveten om. Det är nödvändigt att jobba med de här frågorna, annars halkar man efter, säger Evelina Strandfeldt, ansvarig för verksamhetsutveckling på Ekenhuset.

Efterfrågan kan väntas "över en natt"

För att kunna informera en kund om vilken klimatpåverkan en golvinstallation ger behövs data om golventreprenörens egna utsläpp men också om klimatpåverkan från materialen som används. På Golvet-företagen har man kunnat erbjuda den informationen sedan flera år tillbaka. Än så länge har informationen inte varit efterfrågad av kunderna i någon högre grad, men man vill vara förberedda.

– Som jag ser det kommer efterfrågan att infinna sig över en natt. När ytskikten ska med i klmatdeklarationerna kommer byggbolagen fråga oss om detta. Då måste vi kunna tala om att en installation orsakar exempelvis 3,2 ton i koldioxidutsläpp, säger Ander Lyrbring, vd på Golvet-företagen.

Den största delen av en golvinstallations klimatpåverkan kommer från tillverkningen av materialet. Hur stor påverkan är redovisas i EPDer eller miljövarudeklarationer som de flesta golvtillverkare tillhandahåller. Det finns EPDer som bygger på generella data, men de som bygger på data om tillverkarens egen produktion är att föredra.

Forbo var tidigt ute med att klmatanalysera sin tillverkning. Idag har de EPDer för över femtio olika produkter som de kan tillhandahålla för sina kunder och som de själva använder i sitt interna förbättringsarbete. Enligt Forbos hållbarhetsansvarige Johan Björling har intresset för EPDerna ökat betydligt de senaste åren. Fler arkitekter, byggherrar och fastighetsägare vill veta vilken klimatpåverkan materialet har, och klimatdeklarationerna är en av drivkrafterna.

Guide för golvföretagen tas fram

Vem som ska lämna vilken information till kunderna och hur de stora byggföretagen kommer att efterfråga klimatdata för golventreprenader är fortfarande oklart. Därför ska Golvbranschens Hållbarhetskommitté nu ta fram en guide, så att företagen lättare ska kunna möta kommande krav. Genom att kontakta byggjättarna ska man ta reda på vad som kommer att gälla och guiden blir förhoppningsvis färdig någon gång under våren.

– Guiden ska visa företagen hur de ska beräkna sina utsläpp och hur de ska redovisa siffrorna till kunderna. Det handlar både om vad som kommer att efterfrågas och i vilket format, säger Jenny Adnerfall.

Rent affärsmässigt kommer det att vara en konkurrensfördel att tillhandahålla den information som efterfrågas, och med tiden kommer kraven öka på att kunna lämna ifrån sig siffror som visar på låg klimatpåverkan.

Jenny Adnerfall tror att de nya reglerna kan underlätta för branschen att nå sina klimatmål.

– När man måste visa sin siffror blir det svårare att ägna sig åt greenwashing. Jag tror att vi kan nå våra klimatmål om hela samhället blir mer klimatsmart, till exempel med elektrifiering och utbyggd laddinfrastruktur. Vi måste vara med på tåget och göra vår del, säger Jenny Adnerfall.

Lena Frändberg


Läs också:

Återbruksexempel Läggarna fick fördela plattorna

Återbruk kan innebära nya intressanta utmaningar, och krav på nya kompetenser för golvläggare. I Vasakronans ombyggnadprojekt i Uppsala blev det golvläggarna som fick fördela ut textilplattorna på ett estetiskt tilltalande sätt. ”Verkligen ett hantverk”, säger arkitekten.

Publicerad: 2023-11-21

» Läs hela artikeln om Återbruksexempel