Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Hur har det fungerat hittills?

Kraven på klimatdeklarationer av nya byggnader väntas uppdateras 2025. Då kommer de att utökas med gränsvärden och med att alla byggnadsdelar, bland annat golv, ska ingå i beräkningarna. Lagkravet på att en klimatdeklaration överhuvudtaget ska göras har emellertid funnits i drygt två år. Vilka erfarenheter har de tillverkare som hittills berörts? Vi har frågat några av dem.

Sedan 1 januari 2022 gäller att klimatdeklarationer måste göras för alla nya byggnader och registreras hos Boverket. Vilka effekter har den här lagen fått för de tillverkare som hittills varit berörda genom att deras produkter ska ingå i beräkningsunderlaget?

Från önskvärt till krav

Kiilto menar Peter Forsberg, ansvarig för forskning och utveckling samt kvalitet och miljö, att kravet på klimatdeklarationer medfört ett tydligare fokus på miljöprestanda ur ett klimatperspektiv.

– Övergången gick snabbt från att miljövarudeklarationer, EPDer, var önskvärda till att konkreta data om koldioxidavtryck nu krävs.

– Har någon eller några produkter påverkats speciellt mycket eller på något särskilt sätt?

– Betydelsen har varit störst för produkter som används i stora volymer, som till exempel golvavjämningsmassor, eller har hög klimatbelastning per kilo, som fogmassor.

Peter Forsberg nämner en i sammanhanget intressant aspekt:

– Vissa produkter som är importerade från andra länder kan få en skenbart lägre koldioxidprofil om man endast beaktar klimatbelastningen fram till och med produktion, men inte transporterna från produktionslandet till kunden.

Motsättning mot återvinning?

– Hur har kravet på klimatdeklarationer påverkat ert arbete med befintliga produkter?

– Det sätter ett ännu tydligare fokus på produkternas klimatprestanda, i vårt redan ambitiösa miljöarbete. EPDer är komplexa till innehållet och kräver en stor mängd detaljerad information från alla leverantörer, det är fortfarande en utmaning i och med att Sverige var så tidigt ute med kravet på klimatdeklarationer om man jämför med resten av världen. Mycket arbete finns kvar att göra för att kvalitetssäkra informationen i alla led.

När det gäller Kiiltos arbete med att utveckla nya produkter är koldioxidavtrycket en av de högst prioriterade miljöegenskaperna. Men samtidigt behöver branschen bli mer cirkulär och öka återvinningen, påpekar Peter Forsberg, och han höjer ett varningens finger för att dessa två miljöaspekter kan komma i motsättning till varandra:

– Återvunna råvaror kan ofta innebära högre koldioxidavtryck än icke återvunna, på grund av den hantering som krävs innan de återvunna materialen kan användas som kvalitetssäkra råvaror. Den saken kan bli utmanande för branschen om klimatdeklarationerna bidrar till ett ensidigt fokus på koldioxidavtryck.

Kunder efterfrågar klimatdata

– Hur vanligt är det att beställare ställer klimat- och utsläppskrav på Kiiltos produkter?

– De kundkrav vi får i dagsläget avser redovisning av produkternas klimatdata snarare än gränsvärden för produkterna. Våra kunder vill alltså ha underlag för klimatredovisning av projekten.

– Påverkas Kiiltos återförsäljare av kravet på klimatdeklarationer?

– Yrkesfackhandeln och deras kunder har ännu inte påverkats särskilt tydligt, även om de inom en snar framtid lär göra det. De större aktörerna, som bygghandelskedjorna, känner av trycket mer och ställer också högre krav på sina leverantörer i takt med att kraven från beställarna ökar. De väljer då att samarbeta med leverantörer som har en tydlig miljö- och hållbarhetsagenda, som kan visa vad klimatavtrycket blir för deras produkter och som utvecklar produkter med lägre koldioxidavtryck.

"Bidrar till tekniksprång"

Hos Swerock, en av Sveriges större leverantörer av betongprodukter, ser avdelningschefen Viktor Sundberg enbart fördelar med att krav på klimatdeklarationer införts.

– Kravet öppnar upp för förändringar, i form av digitala följesedlar och digital information. Vi kan redovisa exakta värden på vad vi gör, och därmed också verkligen visa att vi gör förbättringar när det gäller klimatbelastning.

– Betyder det att klimatdeklarationerna blir en indirekt konkurrensfaktor inom betongbranschen?

– Ja, absolut, och även gentemot andra byggmaterial.

Viktor Sundberg nämner ekobetongen som ett konkret exempel på den positiva utveckling klimatdeklarationerna har bidragit till.

– Det har skett en tydlig förflyttning från vanlig till klimatförbättrad betong under de senaste två åren. Våra beställare har också blivit mycket duktigare på att ställa klimatkrav. Och från stat och kommun ställs det ofta ännu större och tekniskt mer specificerade krav. Klimatdeklarationerna är en av många faktorer som just nu driver betongbranschen framåt. Det leder till nya standarder och att nya material ersätter gamla. Klimatdeklarationernas utformning som både morot och piska bidrar verkligen till ett tekniksprång.

Ökande krav

Hos isoleringstillverkaren Paroc berättar försäljningschefen Per Luterkort att lagen om klimatdeklarationer har inneburit att entreprenörsledet har skärpt kraven på att det ska finnas uppdaterade EPDer på samtliga produkter.

– Inga specifika produkter har påverkats mer än andra. Däremot kan det komma krav från lokala entreprenörer och beställare på att de produkter vi levererar till ett specifikt projekt, där det råder speciella omständigheter, ska klara vissa gränsvärden. Det kan till exempel handla om projekt med övergripande mål att det ska ha så bra klimatvärden som bara är möjligt.

Sedan ett par år tillbaka tycker sig Per Luterkort rent allmänt se en starkt ökad medvetenhet om vikten av att minska koldioxidutsläppen och att ha uppdaterade EPDer. Han ser också ett klart samband mellan lagen om klimatdeklarationer och denna ökade medvetenhet.

Utvärdering kommer 2025

– Det har blivit betydligt vanligare att beställare aktivt söker efter produkter som ger lägsta möjliga koldioxidavtryck. Det finns ett helt annat engagemang från alla parter än tidigare. Man vet ju att klimatdeklarationer bara är första steget, och att nästa steg blir implementering av gränsvärden för alla produkter. Men att begränsa koldioxidutsläppen från våra produkter är ändå bara en viktig del i ett större hållbarhetsperspektiv. Det handlar ju även om andra åtgärder, som att ställa om till elbilar och att ta hand om och återanvända spill.

– Hur påverkas era återförsäljare av kravet på klimatdeklarationer?

– Våra återförsäljare har blivit mer noga med att ha tillgång till rätt dokumentation, eftersom installatörer och slutanvändare ställer krav på det. Det i sin tur har inneburit att återförsäljarna har ökat kraven på korrekt dokumentation från sina leverantörer.

Vi har även frågat Boverket om deras erfarenheter av klimatdeklarationerna, men de anser sig ännu inte kunna göra någon analys eftersom endast 724 klimatdeklarationer kommit in nu drygt två år efter att lagen trädde ikraft. Man avser dock att göra en utvärdering senare i år, som ska redovisas i början av 2025.

Björn Lundbeck

 


Läs också:

Fortsatt klimatarbete Handlingsplan för fortsatt klimatarbete

Alltsedan Golvbranschen anslöt sig till Fossilfritt Sverige och Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fyra år sedan, har ett intensivt arbete pågått. En vetenskapligt förankrad metod att mäta utsläpp har tagits fram, branschens totala utsläpp har mätts, viktiga utsläppsposter har identifierats ... och nu finns en handlingsplan framme för det forsatta arbetet att på allvar minska utsläppen så att de ganska så tuffa målen kan uppnås.

Publicerad: 2024-04-01

» Läs hela artikeln om Fortsatt klimatarbete