Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Nya regler från årsskiftet

Från och med 1 januari 2016 gäller GVKs nya branschregler, Säkra Våtrum 2016:1.

Nu uppdateras Säkra Våtrum och de nya reglerna börjar gälla vid kommande årsskifte. Föregående revidering gjordes 2011, för fem år sedan.

Uppdateringar är nödvändiga

– Det är viktigt att uppdatera vid behov så att Säkra Våtrum följer teknikutvecklingen och stämmer överens med övriga aktuella regelverk, förklarar Jon Herrdahl, teknikansvarig på GVK. För att göra branschreglerna mer lättförståeliga har de vid den här uppdateringen också strukturerats om och tolkningsbara uttryck har omformulerats för att öka tydligheten.

Omstruktureringen innebär att branschreglerna fått en disposition som följer arbetsgången – från förutsättningar inför tätskiktsarbete, till tätskiktsinstallation och vidare till efter avslutat tätskiktsarbete. Varje kapitel har fått en uppdelning där det tydligt framgår vad som är Boverkets Byggregler, GVKs krav, toleranskrav respektive rekommendationer.

– I och med det blir det tydligare vilket ansvar beställaren och andra arbetsgrupper har samt vilket ansvar GVK-företaget har, kommenterar Jon Herrdahl.

Tekniska lösningar som utvecklats sedan föregående utgåva har naturligtvis arbetats in, ett exempel är rekommendationer om förstärkt våtrumsinnervägg. Likaså har vissa moment nu tagits med som tidigare inte har beskrivit men som det ofta kommer frågor kring. Det gäller till exempel tätskiktsanslutning mot dörrkarm och fönster.

Fortlöpande information

Förändringarna är i korthet:

  • Förtydligande anvisningar för rörgenomföringar i plats för bad eller dusch
  • Nya regler för rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt i tvättstuga och liknande utrymmen
  • Minskning av kraven på uppläggningsavstånd mellan bjälkarnas stöd vid förstärkning av träbjälklag
  • Nytt avsnitt om väggbrunn och spärrännor
  • Kompletterande regler avseende övriga rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt
  • Nytt avsnitt om tätskiktsinstallationer vid fönster
  • Kompletterande regler avseende tätskiktsinstallationer vid dörröppning
  • Nytt avsnitt om delreparation av tätskikt

GVK informerar löpande GVKs auktoriserade företag om uppdateringar i och med nyhetsbrev och vid utbildningar, både grundutbildningar och fortbildningar. Men det handlar normalt om små ändringar och förtydliganden. GVKs målsättning är att göra en genomarbetad revidering av branschreglerna vart femte år.

Tätskiktsarbeten som upphandlas efter 1 januari 2016 ska utföras enligt de nya branschreglerna Säkra Våtrum 2016:1. Arbeten som upphandlas före 1 januari 2016 görs enligt de gamla branschreglerna, utgåva 2011:4, även om arbetet påbörjas efter 1 januar 2016. Detta förutsatt att kunden och entreprenören inte avtalat annat.

Säkra Fig.09_04.jpg

Fackmässigt våtrumsutförande lägger grunden till ett problemfritt och vattensäkert brukande under lång tid.

Säkra Ny figur.jpg

Rörgenomföring i golv i tvättstuga, apparatrum eller i annat utrymme med vattenvärmare, värmepump eller liknande kan utföras med rörgenomföringshylsa. En genomföringshylsa ska ha en slät yta och vara anpassad till golvets tätskikt. Tätning ska ske mellan medierör eller skyddsrör och genomföringshylsa enligt rörleverantörens monteringsanvisning.

Tillgängligt på GVKs hemsida

Under arbetets gång har GVK och Säker Vatten haft en kontinuerlig dialog så att GVKs och Säker Vattens branschregler ska vara samordnade där branschreglerna för tätskiktsinstallation och VVS-installationer möter varandra. Säker Vatten kommer också att lansera nya branschregler som också de gäller från och med 1 januari 2016.

Säkra Våtrum 2016:1 kommer att läggas upp på GVKs hemsida som en nedladdningsbar PDF under december. Den kommer även att kunna beställas gratis i tryckt format från GVKs webb-shop. I början av 2016 kommer även de nya branschreglerna att finnas tillgängliga i mobilt format. Även samtliga tidigare utgåvor av Säkra Våtrum finns att se på GVKs hemsida. Gå in på http://sakravatrum.gvk.se/branschregler/.

Sara Salomonsson


Läs också:

Piller, burkar och snygga golv

När det amerikanska läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dohme, MSD, skulle flytta sitt Sverigekontor från Rotebro till Stockholms City valde man ett läge nära Karolinska och Nya Karolinska sjukhusen. Detta för att ha nära till medicinsk verksamhet. Dessutom ville man ha ett representativt kontor med kopplingar till verksamheten. Och det fick man verkligen.

Publicerad: 2015-10-29

» Läs hela artikeln om Piller, burkar och snygga golv