Vilka hållbarhetskrav ska man ställa?

Hållbarhetskrav vid upphandling står starkt i fokus för närvarande. I byggsektorns färdplanearbete och hos Upphandlingsmyndigheten. När det gäller golvinstallationer kan Golvbranschen erbjuda en paketlösning: Auktoriserat Golvföretag.

Bygg- och anläggningssektorns Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, som blev klar 2018, har kompletterats med Vägledning – hållbar upphandling i bygg- och anläggningssektorn. Det är WSP som tagit fram rapporten, på uppdrag av Byggföretagen. Att just det blev det första steget i det fortsatta arbetet utifrån färdplanen beror på att man ser upphandlingsfasen som oerhört viktig för att branschen ska nå sina mål om nollutsläpp 2045. Avsikten är att rapporten ska ligga till grund för vidare arbete med upphandlingskrav.

Fokus på hållbarhetskrav

– Nu har vi börjat ställa samman vilka miljökrav som redan ställs av byggherrar och fastighetsägare, säger Marianne Hedberg som är miljöexpert på Byggföretagen och en av dem som håller i det fortsatta färdplanearbetet. Miljökrav ställs ofta men följs inte upp, därför är det rimligt att börja med att försöka se till att det som beställs också levereras. Det är bättre att ställa färre krav än att ösa på med en stor mängd som man inte vet om de uppfylls. Det är det som blir gjort som är av värde.

När det gäller de specifika klimatkraven pekar Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen och den som tillsammans med Marianne Hedberg arbetar med de här frågorna, på pågående arbete inom Upphandlingsmyndigheten.

– Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ta fram strikta klimatkrav, säger Birgitta Govén. Det är bättre att en myndighet gör det, de har bäst kompetens för uppgiften. Men vi deltar i referensgruppen för det arbetet, både jag och Marianne.

Det hon avser är ett regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten har fått tillsammans med Boverket, att ta fram klimatkrav för offentlig upphandling. Ett uppdrag med deadline 31 december 2021.

Auktoriserat Golvföretag serverar paketlösning

I den av WSP framtagna rapporten pekar man också på branschorganisationerna när det gäller hållbarhetskrav och skriver: "Stöd för vilka krav som är relevanta och hur de kan utformas kan med fördel hämtas från branschorganisationer, som kontinuerligt sammanfattar branscherfarenheter i krav som bör gälla för branschen."

Här är det uppenbart att Golvbranschen har mycket att bidra med. Branschens auktorisering, Auktoriserat Golvföretag, ställer krav på att företagen är seriösa och arbetar på ett hållbart sätt såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt. Bland annat krävs att entreprenadföretagen har ett miljöledningssystem och har kartlagt och satt mål för sin miljöpåverkan över livscykeln.

Säkrar hållbarhet för golv i hela värdekedjan

Det är heller inte bara golventreprenörerna som kan auktoriseras, utan sedan förra året även golvmaterialleverantörerna. Vilket säkrar en fullständig hållbar värdekedja, från råvara och tillverkning över installation till utrivning och återvinning. Minst vartannat år blir de auktoriserade företagen, både entreprenörer och leverantörer, granskade vid en extern revision för att säkerställa att de lever upp till auktorisationens krav.

Den här auktorisationen kan vara till god hjälp i bygg- och anläggningssektorns ansträngningar att göra hållbara upphandlingar. I rapporten skriver man också att: "Ett alternativ för utformning av kvalificeringskrav är att använda befintliga branschauktoriseringar om sådana finns."

Auktorisationen för golventreprenörer har funnits ända sedan 2001 och utvecklas hela tiden, bland annat för att Golvbranschen ska ligga långt framme med att uppfylla de krav som marknaden kan förväntas komma att ställa framåt. Ett område där vi kan förvänta oss fortsatt utveckling är frågor som har bäring på klimatpåverkan. Som till exempel standardiserade sätt att redovisa och räkna. För även om EPDer ger värdefull information är de idag inte hundraprocentigt jämförbara.

Beräknar koldioxidutsläpp för golvinstallationer

Företag inom golvbranschen ligger långt framme även när det gäller sådant som att göra beräkningar av koldioxidutsläpp för sina installationer. Ett antal auktoriserade golvföretag kan redan erbjuda sådana. Ett av dem är Ljungby Golv och vd Per Andersson kommenterar:

– Det vi gör idag kommer resten av byggbranschen tvingas göra i en nära framtid. Golvbranschens företag har generellt varit tidigt ute med återvinning och kretsloppstänkande och det här är ytterligare ett område där vi är det.

Även det här, att underentreprenören erbjuder beräkning av konstruktionens klimatavtryck, är något som det uttrycks en förväntan om i WSPs rapport. Här föreslås att anbudslämnarna vid upphandlingen ska göra just klimatberäkningar av aktuella konstruktioner.

Elisabeth Sedig

 

 

 


Läs också:

EPDer för byggkeramik Varför finns inga EPD-er för byggkeramik?

Det finns i stort sett inga EPDer som redovisar miljöegenskaper för kakel- och klinkerprodukter. Än så länge accepterar miljöbedömare, beställare och föreskrivare den bristen – det är ändå inte så många poäng man förlorar vid miljömärkning av fastigheterna. Men kommer det att kunna fortsätta så?

Publicerad: 2020-09-24

» Läs hela artikeln om EPDer för byggkeramik