Återanvänd golvet!

Den cirkulära ekonomin, där inga produkter förbrukas och där allt drivs av förnybar energi, är ett önskvärt men ännu avlägset mål. Som en del av strävan mot den cirkulära ekonomin är återanvändning av byggprodukter och byggmaterial av stor betydelse. Till golvbranschen kommer helt naturligt frågor om återbruk av använd golvbeläggning. Vill vi? Kan vi? Måste vi?

Ett antal ledande svenska golventreprenörer och golvleverantörer ger alla samma bild. Vi kan och vi vill, men det är magert med förfrågningar om läggning av använda golv.

Det är textilplattor som idag står för återbruk av golvbeläggningar. Andra typer av golv lyser i det här sammanhanget med sin frånvaro.

Vi ska vara sparsamma med jordens resurser. Att spara bränsle och drivmedel är ett kapitel för sig. Jämfört med de resurser som förbränns i motorer och pannor är materialbesparing när det gäller golv av mikroskopisk betydelse, men det är vår plikt i golvbranschen att ta vår lilla del av ansvaret.

Principen för materialbesparing brukar på engelska skrivas med orden reduce – reuse – recycle. På svenska säger vi minska – återbruka – återvinn. För vart och ett av de tre orden finns det många olika tekniska möjligheter. Nu ser vi på vad som kan göras för att återbruka golvet.

Golvet är sällan slut

När ett hus ska rivas eller byggas om och allt rivas ut är det ofta så att golvbeläggningen i många rum skulle kunna fungera i ännu många år utan problem. I ett annat byggprojekt skulle man kunna minska sin användning av nya resurser bara genom att flytta en golvbeläggning. Ofta är det mindre delar av golvytan som verkligen slitits så att golvet måste ersättas. Punktslitage, gångstråk och skadade ytor kan därför betyda att den återanvända ytan blir något mindre än den ursprungliga, men ändå är det stora ytor som skulle kunna sparas. Allt man behöver göra är att

  • varsamt ta ut golvet som ska återanvändas,
  • varsamt transportera och lagra golvet i väntan på lämpligt projekt för återanvändning samt
  • varsamt transportera golvet och lägga in det på en ny plats.

Får inte skadas

Varsamt var ordet. Det är svårt att ta ut limmade golv utan att de skadas. Linoleumgolv blir efter några år hårda och spröda, de kan inte avlägsnas utan att skadas. Löslagda golv utan svetsfogar gör allt lättare. Plattor och brädor med klickfog eller helt utan fog är lätta att plocka upp. Man måste dock vara särskilt varsam med klickfogarnas spont, om de ska vara hela när de en gång ska återanvändas. Textilplattor utan fogar tycks vara det mest tåliga i hanteringen.

Om det redan är klart var ett utrivet golv ska användas nästa gång, är det bara att ordna en skonsam transport. När golvet var nytt levererades det väl förpackat och även ett gammalt golv är sårbart. Ofta får golvet vänta i lager innan en ny användare visar sig. Ett exempel på hur detta kan ordnas finns hos företaget Kompanjonen som handlar med byggvaror för återanvändning. På Kompanjonens hemsida visas textilplattor för 99 kronor kvadratmetern. Några andra golvtyper fanns inte på hemsidan när vi tittade.

Ännu inga återbruksuppdrag

Det går alltså att återbruka golv, men hur vanligt är det att man verkligen gör det? En rundringning till ledande golventreprenörer i Göteborg, Jönköping, Malmö och Stockholm gav magert resultat. De tillfrågade golventreprenörerna var alla intresserade av att ta sig an golvläggning för återanvändning, men hade inte haft några uppdrag av det slaget. Man hade hört att textilplattor kom till ny användning, men hade själva inte haft tillfälle att medverka.

Enbart textilplattor?

Ja, lite besviken kanske någon blir. Textilplattor, är det allt som golvbranschen återanvänder? Nej, vissa vackra gamla massivparkettgolv i fina fastigheter återbrukas också. Men hur mycket kan det vara fråga om?

Kanske är det ändå så att använda golv är ganska svåra att återanvända och att det finns bättre alternativ med materialåtervinning eller rent av energiproduktion. Kanske är golvbeläggningar för billiga för att ge acceptabel ekonomi i ett projekt med återanvändning. Vi ska ju spara på resurserna. När en verksamhet blir dyr, brukar det ofta hänga ihop med att den kräver stora resurser.

Produktutveckling ökar möjligheterna

Golvbranschens produktutveckling har under många år gått mot bättre möjligheter för återvinning och återanvändning. Golv som lösläggs är bättre anpassade för att lätt kunna flyttas och återbrukas som rena produkter eller material, än gamla beläggningar med lim- och spackelrester. Golv som hålls samman med klickfogar kan lättare tas tillvara. Det gäller bara att fogarna inte skadats vid användning eller demontering. Det är inga små mängder klickfogade, löslagda golv som man i framtiden kan få möjlighet att ta hand om. Golventreprenörerna väntar bara på uppdraget.

Återbruksmäklarens verksamhet växer

Per Håkansson som är vd för Kompanjonen bekräftar vår bild. I allt väsentligt är det textilplattor som utgör Sveriges återanvändning av golvbeläggning. Kompanjonens roll är att som mäklare sammanföra den som har överblivna textilplattor med den som vill köpa golv för återanvändning. Efterfrågan är betydligt större än tillgången men verksamheten växer i båda leden.

Kompanjonens verksamhet är vid sidan av mäklarrollen att verka som konsult för återanvändning och man erbjuder ett digitalt verktyg för beräkning och styrning vid återanvändning av byggprodukter. Golvbeläggning utgör här bara en liten andel av den totala verksamheten. Men den kan växa.

Magnus Rönnmark


Läs också:

Arbetsskador Färre belastningsskador, men fler olyckor

Antalet belastningsskador minskar inom golvbranschen och alltfler kan fortsätta jobba högre upp i åldrarna. Bättre verktyg och hjälpmedel, mindre förpackningar och ökad medvetenhet har givit positivt resultat. Golvbranschen är också förskonad från riktigt allvarliga olyckor. När det gäller mindre allvarliga sådana ligger siffrorna tyvärr högt och ser även ut att öka något. En förklaring kan vara stressiga och dåligt planerade byggarbetsplatser.

Publicerad: 2022-03-15

» Läs hela artikeln om Arbetsskador